Pháp Luật - Đầu Tư

Hành chính - Luật sư hành chính

LS. TƯ VẤN KHIẾU NẠI - KHỞI KIỆN CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

LS. TƯ VẤN KHIẾU NẠI - KHỞI KIỆN CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân, pháp luật cho phép tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện những hành vi hành chính, quyết định hành chính VI PHẠM ra trước tòa để phân xử theo đúng quy định của pháp luật.
1