Pháp Luật - Đầu Tư

Hành chính - Kiến thức luật hành chính

Quy định về Hội đồng kỷ luật công chức

Quy định về Hội đồng kỷ luật công chức

Quy định về Hội đồng kỷ luật công chức. Nguyên tắc làm việc, thành phần Hội đồng kỷ luật công chức có hành vi vi phạm pháp luật.
Xác minh nội dung tố cáo trong giải quyết tố cáo

Xác minh nội dung tố cáo trong giải quyết tố cáo

Quyền và nghĩa vụ của người xác minh nội dung tố cáo. Thủ tục xác minh nội dung tố cáo như thế nào?
Quy định về lưu hành và thu hồi thuốc

Quy định về lưu hành và thu hồi thuốc

Quy định về lưu hành và thu hồi thuốc. Điều kiện lưu hành và các trường hợp thu hồi thuốc lưu hành trên thị trường.
Xin phép đi vào đường cấm và xử phạt khi đi vào đường cấm

Xin phép đi vào đường cấm và xử phạt khi đi vào đường cấm

Quy định và xử phạt đi vào đường cấm. Thủ tục cấp Giấy phép đi vào đường cấm. Mức xử phạt đi vào đường cấm.
1