Cùng tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đông đảo đại diện nhân sỹ, trí thức, các tầng lớp nhân dân, kiều bào ta ở nước ngoài.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Hội nghị lần thứ 8 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Năm 2017, công tác Mặt trận trong cả nước diễn ra sôi nổi, thiết thực, góp phần quan trọng tạo sự ổn định và phát triển vững chắc của đất nước. Khối đại đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo ngày càng được tăng cường, củng cố. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tổ chức 7.271 cuộc thăm hỏi, gặp mặt, tiếp xúc đồng bào các dân tộc với 346.677 lượt người tham gia; tổ chức 9.186 cuộc thăm hỏi, gặp mặt, tiếp xúc đồng bào các tôn giáo với 589.066 lượt người tham gia và tổ chức 1.186 cuộc gặp mặt biểu dương tổng cộng 26.990 điển hình tiên tiến, người uy tín, tiêu biểu ở cơ sở. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương đã triển khai tổ chức 850 cuộc giám sát cấp tỉnh; 4.469 cuộc giám sát cấp huyện và 45.584 cuộc giám sát cấp xã. Cùng với giám sát độc lập, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã cử đại diện tham gia các đoàn giám sát của các tổ chức thành viên và các cơ quan nhà nước ở địa phương 22.450 cuộc.

Tính đến ngày 15/12/2017, tổng số tiền Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp vận động và tiếp nhận từ các nguồn đóng góp hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai là hơn 607 tỷ đồng. Quỹ "Vì người nghèo” ở bốn cấp thu được hơn 919 tỷ đồng; các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ trực tiếp 3.096 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội ở các địa phương. Cả nước đã giúp đỡ xây dựng và sửa chữa 32.414 căn nhà đại đoàn kết; giúp đỡ, hỗ trợ 155.423 hộ nghèo phát triển sản xuất, 2.729.328 lượt người nghèo được khám chữa bệnh, 322.114 học sinh có hoàn cảnh khó khăn… 

Phát biểu tại hội nghị, thông tin về tình hình kinh tế- xã hội của đất nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01 với 9 nhóm giải pháp và 242 nhiệm vụ cụ thể. Chính phủ cũng xác định chính sách pháp luật phục vụ nhân dân, đưa đất nước đi lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa, không để ai lại phía sau trong quá trình phát triển của đất nước mà đặc biệt là không để xảy ra tình trạng nghèo cùng cực. Khắc phục bệnh quan liêu, xa dân, sớm xử lý, khắc phục tình trạng "trên nóng dưới lạnh”, phải làm cho cán bộ cơ sở, cán bộ các cấp phải nóng ruột vì dân, lo lắng cho dân. Khắc phục một bước các mặt trái của kinh tế thị trường như phân hóa giàu nghèo, khủng hoảng theo chu kỳ ảnh hưởng đến xã hội.

 Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị

Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng là tăng cường công tác phối hợp giữa Chính phủ và các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp đề ra. Theo Thủ tướng, người dân ủng hộ thì mới làm tốt được nhiệm vụ, do đó việc vận động quần chúng nhân dân của Mặt trận Tổ quốc rất quan trọng.

Gợi ý một số nhiệm vụ năm 2018, Thủ tướng cho rằng, trong bối cảnh diễn biến khó lường của tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực, trước những yêu cầu mới về xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc, sự chống phá của các thế lực thù địch, nên việc củng cố niềm tin cho nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Thủ tướng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận và thống nhất cao về tư tưởng, hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước.

Nhấn mạnh Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò quan trọng trong việc lan tỏa, tăng cường sự quyết tâm, đoàn kết nhất trí cả nước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018, Thủ tướng tin tưởng, từ niềm tin đó, chúng ta tiếp tục khơi dậy phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền về người tốt, việc tốt, cách làm tốt, chú trọng đổi mới sáng tạo gắn với thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội. Bên cạnh đó là phải chú trọng giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, tôn vinh giá trị nhân văn, văn minh, tiến bộ; đấu tranh chống lại lối sống chạy theo đồng tiền, tệ nạn xã hội, những hành vi phi văn hóa, phản văn hóa. Làm tốt công tác an sinh xã hội, tăng cường công tác bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Đây là việc mới, việc khó nên cần lựa chọn các vấn đề lớn mà đông đảo nhân dân quan tâm, vấn đề bức xúc để phối hợp giám sát, Thủ tướng nhấn mạnh.

 Thủ tướng trò chuyện với các đại biểu dự Hội nghị

Trong công tác xây dựng Đảng, chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ Đảng viên, công tác phòng chống tham nhũng, Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải là nơi mọi người dân có thể phản ánh và tố giác cán bộ có biểu hiện suy thoái, nhũng nhiễu nhân dân. Thủ tướng khẳng định ủng hộ hoàn toàn chương trình hành động chống tham nhũng mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu ra tại hội nghị.

Ngoài các nội dung giám sát năm 2017, Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc chú ý các nội dung như: Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, đánh giá sự hài lòng của người dân đối với các dịch vụ hành chính công, trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng, đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo… Mặt trận Tổ quốc cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của các cấp, các ngành, trên cơ sở đó đề xuất các chương trình, các mục tiêu phối hợp thiết thực, hiệu quả. 


PV

Theo Congluan.vn